fbpx

Terms and Conditions

DEFINITIES

In deze algemene (verkoops)voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1.1 Beheerder/de website: de beheerder van de website van het bedrijf Mfluenz gevestigd en kantoorhoudend Brussels met adres Picardstraat 07 bus 100a en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0742970114

1.2 Website: www.bsppronos.com

1.3 Diensten: de diensten van de website bsppronos.com

1.4 Gebruiker: eenieder die gebruikmaakt van onze diensten.

 

Huisregels: de huisregels zoals vermeld op de website.

Derden: de partijen die zijn verbonden aan Mfluenz

Tips & tricks: diensten ter beschikking gesteld door de beheerder

 

ARIKTEL 1: Toepasselijkheid (verkoop)voorwaarden

Door intekenen op een abonnement conform één van de door de beheerder ter beschikking gestelde formules, wordt door de gebruiker akkoord gaan met de laatst geldende versie van de algemene (verkoop)voorwaarden.

Indien de algemene (verkoop)voorwaarden niet worden gelezen en aanvaard door de gebruiker, zal geen package kunnen worden afgesloten.

Uit het verzoek aan de beheerder om een package aan te kopen, zal een uitdrukkelijk aanvaarding van de algemene (verkoop)voorwaarden worden afgeleid.

De algemene (verkoop)voorwaarden zijn opgesteld in zowel het Nederlands als het Frans. De Nederlandse versie is leidend.

Op onze diensten zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. De beheerder is bevoegd deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker tussentijds aan te passen. Aanpassingen gelden vanaf het moment van publicatie op onze website. De meest recente versie van onze algemene voorwaarden is op www.bsppronos.com/algemene-voorwaarden te raadplegen.

Als het account van de gebruiker verder actief is na aanpassing/wijziging van de algemene (verkoop) voorwaarden, wordt dit beschouwd als een aanvaarding van de laatst geldende versie van de algemene (verkoop)voorwaarden, mede inhoudende de wijzigingen.

 

ARTIKEL 2: WIJZE VAN WERKING

Eenmaal de gebruiker een package heeft onderschreven én de betaling door de beheerder werd ontvangen en geverifieerd, zal door de beheerder een account aangemaakt worden voor de gebruiker. De gebruiker zal toegang verwerven tot een beveiligde zone. In zijn account – specifiek in de beveiligde zone – zullen tips & tricks verschijnen met betrekking tot de uitkomst van sportevenementen.

De beheerder houdt zich het recht voor om zijn diensten enkel ter beschikking te stellen tot bepaalde personen, in bepaalde landen of geografische gebieden. De beheerder kan dit recht uitoefenen en derhalve het verzoek tot het aankopen van een package weigeren, onafhankelijk van enig criteria.

De beheerder houdt zich het recht voor om bepaalde packages te weigeren indien hiertoe een gegronde reden bestaat. Redenen van weigering kunnen betrekking hebben op verschillende tegelijk lopende packages voor dezelfde klant, dezelfde kredietkaart of hetzelfde adres. In de hypothese dat de beheerder niet zou ingaan op een bepaalde vraag tot aankoop van een package, zal de gebruiker hiervan op de hoogte worden gesteld door de beheerder via één van de communicatiekanalen zoals door de gebruiker opgegeven.

De beheerder houdt zich het recht voor om te stoppen packages aan te bieden op eender welk tijdstip.

De gebruiker verbindt zich ertoe er ten allen tijde voor te zorgen dat de informatie dewelke op zijn account beschikbaar is, up-to-date is. Indien de informatie dewelke door de gebruiker zou worden weergegeven (adres, kredietkaartgegevens e.d.m.) niet correct is, behoudt de beheerder zich het recht voor om het lopend package te schorsen tot wanneer de gegevens weer actueel zullen zijn gesteld door de gebruiker.

 

ARTIKEL 3: Reclame door derden

De beheerder kan op haar website verwijzen en/of (real time)informatie en/of reclames tonen van zogeheten derden. Beheerder staat niet in voor de juistheid van deze informatie van derden, noch voor de informatie welke de redactie van de beheerder heeft geredigeerd, hoe zorgvuldig zij daarbij ook te werk gaat. Op het gebruik van de diensten en/of producten van derde partijen zijn de voorwaarden van deze derde partijen van toepassing. De beheerder is daarbij geen partij.

 

ARTIKEL 4: LEEFTIJD, TOELATING EN GEDRAG

Door het aanvaarden van deze algemene (verkoops)voorwaarden bevestigt de gebruiker de leeftijd van de meerderjarigheid te hebben bereikt conform de regelgeving in zijn/haar land.

De gebruiker zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld indien de gebruiker conform de op hen toepasselijke regelgeving, niet meerderjarig zou zijn. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker om dit te verifiëren.

Het gebruik van de website/het account voor enige illegale of niet-toegelaten activiteit, is verboden.

Het is de taak van de gebruiker om na te gaan of conform de geldende wet – en regeling van het land alwaar hij verblijft, de diensten van beheerder toegelaten zijn. De beheerder zal hiervoor niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. De gebruiker realiseert zich dat het gebruik van de Diensten in sommige jurisdicties (landen/staten) verboden kan zijn. De beheerder staat niet in voor het gebruik van haar diensten door de gebruiker in strijd met geldende (lokale) wet- en regelgeving en zal hiervoor niet aansprakelijk kunnen worden geacht.

De gebruiker zal er zich van onthouden om te trachten het systeem van gebruiker te manipuleren via het inbrengen van computervirussen of elke andere welkdanige computercode. De beheerder behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen mocht dit toch het geval zijn. 

De gebruiker is er zich van bewust dat zijn persoonsgegevens (inbegrepen de kredietkaart-informatie) kan worden gebruikt op een niet-gecodeerde wijze, hetgeen impliceert (a) transmissie over verschillende netwerken (2) aanpassingen om te kunnen worden opgenomen conform de technische vereisten van verbonden netwerken of toestellen. De kredietkaart-informatie zal echter altijd op een geïncrypteerde wijze worden getransfereerd over verschillende netwerken.

De gebruiker verklaart uitdrukkelijk de informatie/tips dewelke ter beschikking worden gesteld op zijn account evenals de aan de account gekoppelde software niet te zullen dupliceren, kopiëren of verkopen zonder schriftelijke toestemming van de beheerder. 

Elke schending van de algemene (verkoop)voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijk stopzetting  van het account/package van de gebruiker zonder dat de gebruiker aanspraak kan maken op schadevergoeding en waarbij de beheerder zich het recht voorhoudt tot het vorderen van de schadevergoeding voor eventuele geleden directe en indirecte schade.

Elke tipverlening/advies/vorm van informatie dewelke verkregen wordt via forums of via de website van Mfluenz is persoonsgebonden en kan enkel dienen voor persoonlijk gebruik. Het is aan de gebruiker uitdrukkelijk verboden om tips/advies/informatie door te geven aan een derde, dit zowel tegen vergoeding als kosteloos.

Bovenstaande geldt eveneens voor fotomateriaal hetgeen ter beschikking wordt gesteld via het forum of via de website. Wanneer de gebruiker bovenstaande verplichting met de voeten zou treden en de informatie afkomstig van de website Mfluenz ter beschikking stelt aan een derde, houdt de beheerder zich het recht voor om het abonnement zonder verdere kennisgeving en met onmiddellijk ingang te beëindigen zonder dat een terugbetaling van het maandelijks abonnement-bedrag verschuldigd zal zijn. De beheerder houdt zich eveneens het recht voor een bijkomende schadevergoeding te vorderen, hetzij contractueel hetzij extra-contractueel, omwille van verspreiding van persoonsgebonden informatie en gederfde winst.

 

ARTIKEL 5: AANSPRAKELIJKHEID

De pronostieken en adviezen dewelke ter beschikking worden gesteld door de beheerder gaan niet verzeld van enige garantie van nauwkeurigheid, resultaat of betrouwbaarheid met betrekking tot de daadwerkelijke uitkomst van sportevenementen.

De beheerder is niet aansprakelijk indien de ter beschikking gestelde informatie niet accuraat, niet compleet of niet up-to-date zou zijn.

De informatie dewelke ter beschikking wordt gesteld via het account van de beheerder kan best niet de enige bron van informatie zijn om beslissingen te maken en de beheerder raadt uitdrukkelijk aan meerdere bronnen te consulteren teneinde zoveel mogelijk informatie te verwerven dewelke compleet en up-to-date is.

Indien de gebruiker beslissingen neemt op basis van de informatie ter beschikking gesteld op de website van de beheerder, en gelden zou inzetten, geschieden deze beslissingen op eigen risico van de gebruiker en zal beheerder hiervoor geenszins verantwoordelijk kunnen worden gesteld.

De beheerder bevestigt nogmaals uitdrukkelijk dat via zijn platform geen geld op sportevenementen kan worden ingezet.

Ook vormt het tonen van informatie van derden – waaronder maar niet uitsluitend – reclameboodschappen, statistieken, en zogeheten odds nadrukkelijk geen advies en/of aanbeveling aan de gebruiker. Het maakt een eigen beslissing uit van de gebruiker indien deze zou reageren op informatie van derden.

De website kan bepaalde informatie bevatten die gedateerd is. Deze gedateerde informatie is niet-up-to-date en dient enkel en alleen om te informeren. De beheerder heeft geen verplichting om de informatie op zijn site te updaten. De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat het zijn eigen taak is om na te gaan of bepaalde informatie up to date is.

De beheerder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe dan wel indirecte schade dewelke door de gebruiker zou kunnen geleden zijn bij het gebruik van de diensten en/of vanwege de niet-beschikbaarheid daarvan, behoudens opzet en/of grove schuld. Meer in het bijzonder staat de beheerder niet in voor schade die de gebruiker eventueel lijdt door het opvolgen van tips/informatie van (geregistreerde) gebruikers en/of derde partijen.

De beheerder kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele verliezen dewelke de gebruiker zou kunnen geleden hebben verder gaande op de ter beschikking gestelde informatie.

Het is de eigen en weloverwogen beslissing van de gebruiker om gevolg te geven aan de tips & tricks dewelke door de beheerder worden ter beschikking gesteld.

Elke eventuele vordering tot schadevergoeding verjaart een jaar na de dag waarop de gebruiker bekend is geworden met de schade en de aansprakelijkheid van de beheerder daarvoor.

De eventuele aanduiding op de website dat een dienst als “betrouwbaar” of anderszins positief wordt beschouwd, betekent niet dat dit oordeel juist is en/of blijft, noch dat dit voor alle diensten en/of producten van deze derde zou gelden. Dergelijke aanduidingen impliceren eveneens geen advies en/of aanbeveling en het blijft de eigen beslissing van de gebruiker om hier al dan niet gevolg aan te geven.

De beheerder verbindt er zich niet toe tot het geven van een prognose of een advies over welke wedstrijd van welke sporttak dan ook, noch verbindt de beheerder zich tot een hoeveelheid voorspellingen of adviezen gedurende een bepaalde tijdsperiode of met een bepaalde frequentie. Dit geld voor alle packages die worden aangeboden op de website

Tijdens de periode dat er geen voetbalwedstrijden georganiseerd worden in bepaalde competities, zullen er vanzelfsprekendheid geen tips & tricks ter beschikking worden gesteld door de beheerder.

De gebruiker gaat ermee akkoord dat gedurende bepaalde periodes de service zal worden onderbroken of zal worden stopgezet  – indien nodig – zonder voorafgaandelijke mededeling.

 

 ARTIKEL 6: PRIJZEN

De diensten dewelke door de beheerder ter beschikking gesteld op het platform geschieden onder de vorm van drie packages:

BSP PACKAGE : 29 EURO

BSP LIVE PACKAGE : 99 EURO

BSP GOLD PACKAGE : 249 EURO

De beheerder behoudt zich het recht voor om de tarieven van voormelde packages ten allen tijde te wijzigen. Eventuele nieuwe tarieven zijn vanzelfsprekend niet van toepassing op lopende packages, behoudens ingeval van stilzwijgende verlenging van een reeds afgesloten package. De nieuwe tarieven zullen op packages die stilzwijgend verlengd worden, van toepassing zijn vanaf de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum van aankondiging van prijswijziging.

Behoudens opzegging uiterlijk op de laatste werkdag van de maand, wordt het package stilzwijgend verlengd met de periode als waarvoor de gebruiker zich initieel had voor ingeschreven. Indien er betaald wordt met VISA en of MASTERCARD zal de BSP PACKAGE gedurende 1 maand automatisch verlengd worden voor 1 maand, de BSP LIVE PACKAGE voor 1 jaar wordt automatisch verlengd voor 1 jaar en de BSP GOLD PACKAGE voor 1 jaar wordt automatisch verlengd voor 1 jaar.

De promotiecodes dewelke door de beheerder ter beschikking zouden worden gesteld of zouden worden getoond op de website, kunnen enkel in rekening worden gebracht bij een eerste inschrijving en zullen geen doorgang vinden op verlengingen.

Indien de gebruiker een einde wil maken aan zijn package, is dit mogelijk via de instellingen van het account. Het opzeggen van de package is kosteloos. De gebruiker zal vervolgens geen toegang meer hebben tot de beveiligde ruimte alwaar de tips & tricks verschijnen.

 

ARTIKEL 7: KLACHTEN EN TERUGBETALING

Voor alle bestellingen die op de website worden geplaatst, heeft de klant een recht van klacht van 14 dagen na het verlenen van de Service. Om dit klachtrecht uit te oefenen, moet de klant aan het bedrijf, op het adres Picardstraat 07, (1000) BRUSSEL, een verklaring sturen waarin hij zijn bedenkingen en claims kenbaar maakt, tezamen met bijbehorende bewijsstukken.

Deze periode van 14 dagen loopt vanaf de sluiting van het servicecontract. Het herroepingsrecht sluit echter goederen uit die naar hun aard niet snel kunnen worden teruggeleid of vernietigd. Het VIP- abonnement geeft onmiddellijk toegang tot informatie en tips die zijn gereserveerd voor leden die hun abonnement hebben betaald. Als gevolg hiervan worden VIP-abonnementen niet terugbetaald.

Een claim die de beschreven voorwaarden niet respecteert, kan niet worden aanvaard.

Na onderzoek van de claim kan het bedrijf, indien nodig, de geleverde diensten zo snel mogelijk en op zijn kosten vervangen of terugbetalen.

 

ARTIKEL 8: BEËINDIGING EN SLUITING VAN DE GEBRUIKERSACCOUNT

Een gebruiker heeft het recht om zijn gebruikersaccount op de website “Bsp Pronos” te allen tijde te sluiten. Om dit te doen, kan de klant vanuit zijn gebruikersaccount het vakje “mijn abonnement annuleren” aanvinken, of anders moet hij een schriftelijk verzoek indienen om per post met ontvangstbevestiging te sturen naar het adres van het bedrijf Mfluenz aangegeven in de algemene gebruiksvoorwaarden of per e-mail verzonden met ontvangstbevestiging naar het volgende adres: questions@bsppronos.com.

 

ARTIKEL 9: FORUMS

Wanneer door de gebruiker een bepaalde suggestie of idee via e-mail, post of forum zou overgemaakt worden aan de beheerder, behoudt de beheerder zich het recht voor, ten allen tijde en zonder beperking, om deze ideeën/suggesties te kopiëren, publiceren, vertalen of te distribueren in de media. De beheerder zal er niet toe gehouden zijn om de vertrouwelijkheid van de commentaren te respecteren of om een vergoeding te betalen aan eender wie voor een idee/suggestie. Evenmin zal de beheerder ertoe gehouden zijn om te antwoorden op ideeën/suggesties.

De beheerder behoudt zich het recht voor om bepaalde inhoud/commentaren dewelke hij niet-wettelijk, ongepast, bedreigend, beledigend of obsceen zou vinden, te verwijderen zonder voorafgaandelijke kennisgeving.

De gebruiker verklaart uitdrukkelijk geen commentaren/inhoud te zullen schrijven waarvan hij/zij weet dat hierdoor de rechten van derden worden geschonden, copyright wordt geschonden of beledigend zou kunnen zijn.

De gebruiker zal er zich van onthouden om een vals e-mailadres te gebruiken of zich uit te geven als iemand anders teneinde de beheerder of een derde partij te misleiden. De gebruiker is er zich van bewust dat hij/zij verantwoordelijk is voor alle door hem/haar geplaatste commentaren of voor commentaren die door een derde partij in zijn/haar naam geplaatst worden.

 

ARTIKEL 10: PRIVACY GEGEVENS

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van de beheerder. De gebruiker is zich bewust van het feit dat de beheerder niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van beheerder of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van de beheerder of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site raadplegen. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van de beheerder of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

ARTIKEL 11: INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de website, waaronder – maar niet uitsluitend – teksten, (foto)grafische elementen, broncodes en data, berusten uitsluitend bij de beheerder en/of diens licentiegevers.

Geen informatie van de website mag zonder daartoe strekkende schriftelijke toestemming van Beheerder worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt.

De gebruiker is er zich van bewust dat zijn persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan derden waarmee de beheerder samenwerkt, behoudens indien de gebruiker zich hiertegen uitdrukkelijk verzet. De gebruiker heeft een recht om van de data dewelke door de beheerder over hem bijgehouden wordt, kennis te nemen, deze te wijzigen en te deleten. De gebruiker kan van dit recht gebruik maken door een mailbericht te sturen naar questions@bsppronos.com

Het sluiten van een account betekent niet dat de door de gebruiker verstrekte inhoud ook op de Website verdwijnt. Voor de door de gebruiker verstrekte inhoud heeft de beheerder immers een gebruiksrecht verkregen. Dit laat onverlet dat eventuele daadwerkelijke persoonsgegevens van de gebruiker op verzoek gewijzigd en/of verwijderd kunnen worden.

ARTIKEL 12: KLACHTEN: 

Indien u klachten heeft, kan u een e-mail sturen naar questions@bsppronos.com Wij streven ernaar om uw gemotiveerde vragen en/of klachten uiterlijk binnen tien werkdagen (per e-mail) te behandelen.

ARTIKEL 13: NIETIGHEID BEDING

Indien één van de bedingen van de algemene (verkoop)voorwaarden als nietig zou worden beschouwd, laat dit het bestaan van de overige bedingen als onverlet.

De nietige en/of vernietigde bepalingen zullen worden gewijzigd in rechtens toelaatbare bepalingen indachtig het doel en de strekking van de nietige en/of vernietigde bepaling.

ARTIKEL 14: WAARSCHUWING

Hoewel de beheerder geen diensten aanbiedt waarop geld kan worden ingezet, wordt gewezen op de risico’s van overmatig of pathologisch gokken. Spelen houdt risico’s in: schulden, isolatie, afhankelijkheid.

ARTIKEL 15: GESCHILLENBESLECHTING

Op de rechtsverhouding tussen Beheerder en Gebruiker is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Voor wat betreft de territoriaal bevoegde rechtbanken wordt verwezen naar de bepalingen van het gerechtelijk wetboek terzake.